عنوان: نقش نهادهای مسؤول آموزش غيررسمی در آموزش مهارتهای زندگی به شهروندان

تاريخ و ساعت: ۱۰ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۱۴ تا ۲۰

محل: موزه‌ی ارتباطات

چكيده: موزه‌ی ملی علوم و فناوری جمهوري اسلامي ایران به عنوان یکی از نهادهای مروج علم و مسوول آموزش غیررسمی در کشور در راستای انجام مهم‌ترین ماموریت خود یعنی تربیت شهروند علمی از طریق توسعه سواد علمی ـ فناورانه در نشستی تخصصی با حضور صاحب‌نظران و اندیشمندان ضمن بررسی ابعاد گوناگون به ویژه اهمیت و ضرورت آموزش مهارتهای زندگی به شهروندان، به بررسی جایگاه و نقش نهادهای مسوول آموزش غیررسمی در آموزش مهارتهای زندگی پرداخت. بی‌شک با واکاوی برنامه‌ها و اقدام‌های انجام‌شده یا در حال اجرا برای آموزش رسمی و غیررسمی مهارتهای زندگی، ضمن ایجاد بستری مناسب برای هم‌راستایی، هم‌گرایی و هم‌افزایی فعالیتهای یادشده، چشم‌انداز روشنتری برای برنامه‌ریزی‌های آتی نهادهای فعال در این حوزه بویژه موزه ملی علوم و فناوری ایران به وجود خواهد آمد.

محورها:
۱. مفهوم شهروندی علمی و سواد علمی ـ فناورانه و ارتباط آموزش مهارت‌های زندگی با آنها،
۲. وضعيت آموزش مهارت‌های زندگی در آموزش رسمی كشور،
۳. جايگاه و نقش نهادهای مسؤول آموزش غيررسمی از جمله موزه‌های علم در آموزش مهارت‌های زندگی
شروع نشست (معرفی و بيان اهداف)

سخنران: دكتر نعمت‌الله ارشدی (موزه ملی علوم و فناوری ج ا ا)

سخنرانی: تبيين مفهوم سواد و آموزش و نقش موزه ملی علوم و فناوری ج ا ا

سخنران: دكتر سيف‌اله جليلی (رييس موزه ملی علوم و فناوری ج ا ا)

سخنراني: آداب و مهارتهای زندگی در برنامه درسی

سخنران: دكتر ميترا دانشور (سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش)

ميزگرد اول: وضعيت آموزش مهارتهای زندگی در آموزش رسمی كشور

مدير ميزگرد: آقای مجتبی مقصودی (موزه ملی علوم و فناوری ج.ا.ا)

شركت‌كنندگان:

دكتر عبدالرحيم تاج‌الدين (وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی) مهندس سيد سعيد قريشی (سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش) خانم مرضيه مسگرزاده (معاونت متوسطه وزارت آموزش و پرورش)
سخنرانی: آسيب‌شناسی آموزش مهارتهای زندگی در سازمان‌ها

سخنران: دكتر اسماعيل ناصری (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)

ميزگرد دوم: جايگاه و نقش نهادهای مسوول آموزش غيررسمی از جمله موزه‌های علم در آموزش مهارت‌های زندگی

مدير ميزگرد: دكتر زهرا اجاق (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی و موزه ملی علوم و فناوری ج ا ا)

شركت‌كنندگان:
آقاي محمدرضا اسلامی (مدرسه طبيعت ايران) خانم اكرم امينايی (موسسه پژوهشی كودكان دنيا)
خانم الهه حريريان (موزه عروسک‌ها) خانم نگين صدری‌زاده (كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان)
سخنرانی: نقش موزه‌های علوم در آموزش مهارت‌های زندگی

سخنران: پروفسور جان اچ فالك (پژوهشگر، نويسنده و مدير پيشين موسسه نوآوری يادگيری دانشگاه ايالتی اورگون آمريكا)

مشاهده متن سخنرانی